Rozhodčí kancelář

Rozhodčí kancelář

Slovník termínů

Expresní příplatek
je příplatek za Urychlené řízení;
Expresní řízení je Řízení vedené ve zkrácených lhůtách v souladu s Jednacím řádem;
Interní dokumentace je souhrn vnitřních předpisů Rozhodce, zahrnující Jednací řád, Poplatkový řád a Slovník pojmů;
Jednací řád jednací řád Rozhodce, který stanoví procesní práva a povinnosti Stran sporu  a dalších osob účastnících se Řízení;
Poplatek je poplatek za Řízení;
Poplatkový řád
je vnitřní předpis Rozhodce obsahující některá pravidla týkající se ekonomické stránky Řízení a ekonomických vztahů mezi Rozhodcem a osobami na Řízení se podílejícími, jakož i ekonomických vztahů mezi těmito osobami navzájem;
Rejstřík
je rejstřík Spisů;
Rozhodce
je JUDr. Pavel Liška;
Rozhodčí činnost
je činnost Rozhodce prováděná v souladu se Zákonem;
Rozhodnutí
je rozhodčí nález či usnesení;
Řízení
je rozhodčí řízení vedené Rozhodcem;
Spis
je souhrn dokumentace týkající se Sporu;
Spor
je spor, ohledně něhož je vedeno Řízení nebo ohledně něhož může být vedeno Řízení;
Strana sporu
je strana Sporu;
Vlastní náklady
jsou vlastní náklady Stran sporu;
Základ poplatku
je základ pro výpočet Poplatku, jehož hodnota je vyjádřena finanční částkou;
Zákon
je zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů;
Zvláštní náklady
jsou zvláštní náklady vznikající při Řízení;