Rozhodčí kancelář

Rozhodčí kancelář

Rozhodčí řízení

Mezi hlavní výhody patří:

RYCHLOST - po podání  rozhodčí žaloby okamžitě reagujeme na procesní návrhy stran a v souladu s naším jednacím řádem vydáváme rozhodnutí v této věci v co nejkratším možném čase (maximálně do 30ti dnů od podání žaloby)

NÍZKÉ NÁKLADY - oproti klasickému soudnímu řízení je rozhodčí řízení vedené u našeho rozhodce až o polovinu levnější. Odpadají zdlouhavé procesy při kterých může protistrana odročovat a tím rostou náklady právního zastoupení věřitele. Více informací najdete v poplatkovém řádu.

EFEKTIVNOST - proti rozhodnutí rozhodce není přípustný opravný prostředek (nelze se odvolat). Případný návrh na zrušení rozhodčího nálezu může být podán u okresního soudu pouze s taxativně uvedených důvodů stanovených zákonem o rozhodčím řízení. Zákon č. 216/1994 Sb.

NEFORMÁLNOST - řízení je ve většině případů vedeno pouze písemně. Vyžaduje-li to povaha sporu či jiné okolnosti, nařizuje rozhodce ústní jednání. Žalující straně (našemu klientovi) tak odpadá nutnost znalosti obsáhlých procesních předpisů, kterými je svázáno klasické soudní řízení. V neposlední řadě jsou strany ušetřeny ztrátě času a stresující osobní konfrontace při vedených soudních řízeních.

OKAMŽITÁ VYKONAVATELNOST - rozhodčímu nálezu (ekvivalent rozsudku běžného soudu) je platnými právními předpisy České republiky a mezinárodními úmluvami přiznáván statut exekučního titulu. Na základě tohoto titulu může oprávněná strana vést výkon rozhodnutí (exekuci) na majetek dlužníka.


Rozhodce JUDr. Pavel Liška vede spory, které jsou rozhodovány nestranným, kvalifikovaným, odborně a morálně způsobilým právníkem, který se specializuje na oblast obchodního a občanského práva. V rámci  objektivity je povinnen rozhodovat dle zásad spravedlivosti a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Rozhodce JUDr. Pavel Liška organizuje, zprostředkovává a kompletním administrativním servisem zajišťuje rozhodčí řízení pro všechny subjekty, které se rozhodnou využít jeho služeb.
Jeho cílem je vést rychlé, efektivní, transparentní a nestranné rozhodování Vašich sporů v krátkém čase tak, aby byla zajištěna maximální efektivnost řešení Vašich sporů.

Na jakékoli Vaše dotazy, informace a připomínky budeme reagovat na telefonních číslech nebo emailových adresách. Kontakty