Rozhodčí kancelář

Rozhodčí kancelář

Rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory z této Smlouvy plynoucí či v souvislosti s touto smlouvou vzniklé, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení. Tyto spory budou rozhodovány JUDr. Pavlem Liškou, advokátem, ČAK 03077, se sídlem Krupská 4, 101 00 Praha 10, který je zapsán v seznamu rozhodců vedeném pod Ministerstvem spravedlnosti České republiky, pod číslem osvědčení 543, a to v souladu s právními předpisy České republiky. Strany se dohodly, že bude doručováno na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu a to formou doporučených dopisů doručovaných Českou poštou, včetně fikce doručení v případě nepřevzetí zásilky ve lhůtě 10 dnů či odmítnutí převzetí.

Poplatek za rozhodčí řízení, je nutno uhradit ve lhůtě a na účet určený rozhodcem. Základem pro výpočet Poplatku je cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou, není-li dále stanoveno jinak (dále jen „Základ poplatku“).

V případě Základu poplatku do výše 1.000.000,- Kč činí Poplatek 5% Základu poplatku, nejméně však 6.000,- Kč. V případě Základu poplatku převyšujícího 1.000.000,- Kč činí Poplatek 40.000,- Kč + 3% z částky Základu poplatku převyšující 1.000.000,- Kč a to až do výše Základu poplatku 10.000.000,- Kč. V případě Základu poplatku převyšujícího 10.000.000,- Kč činí Poplatek 310.000,- Kč + 2% z částky Základu poplatku převyšující 10.000.000,- Kč, maximálně však 750.000,- Kč.

Je-li předmětem Řízení opětující se plnění, je Základem poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo na dobu delší než 8 let, považuje se za Základ poplatku osminásobek ceny ročního plnění.

Nelze-li stanovit Základ poplatku podle předchozích odstavců, činí Poplatek 30.000,- Kč.

Je-li v žalobě uplatněno více peněžitých plnění, je Základem poplatku jejich součet a to včetně příslušenství, pokud je jeho výše vyčíslitelná. Rozšíří-li se po podání žaloby předmět poplatného úkonu, je žalující strana povinna doplatit Poplatek. Součástí všech poplatků je i DPH v zákonné výši, která se k Poplatku dle výše uvedeného připočítává.

Rozhodce může zmocnit další osobu k provádění administrativních úkonů souvisejících s rozhodčím řízení.

Smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že v případě rozhodování sporů v rozhodčím řízení je rozhodnutí rozhodce konečné a je možno podat návrh na výkon tohoto rozhodnutí.