Rozhodčí kancelář

Rozhodčí kancelář

Pravidla o nákladech rozhodčího řízení

§ 1
Náklady rozhodčího řízení

1.    Náklady Řízení tvoří:

a.    rozhodčí poplatek (dále jen „Poplatek“);
b.    poplatek za expresní řízení (dále jen „Expresní příplatek“);
c.    zvláštní náklady vznikající při Řízení (dále jen „Zvláštní náklady“);
d.    vlastní náklady Stran (dále jen „Vlastní náklady“).

2.    Poplatek je částkou, kterou je povinen žalobce zaplatit za provedení Řízení určeným Rozhodcem.

3.    Expresním příplatkem se rozumí částka, kterou je žalobce povinen zaplatit spolu s Poplatkem, domáhá-li se v žalobě expresního vyřízení věci.

4.    Zvláštní náklady jsou náklady, k nimž dochází při projednávání sporu prováděním důkazů, vyplácením znalečného, konáním ústního jednání mimo místo obvyklé, pořizováním překladů, vyplácením tlumočného, cestovními a pobytovými náklady dle skutečných výdajů apod.

5.    Vlastními náklady jsou výdaje, které Strany vynakládají v souvislosti s ochrannou svých zájmů (cestovné, právní zastoupení apod.).

§ 2
Rozhodčí a expresní poplatek

1.    Za projednávání sporu se vybírá Poplatek podle hodnoty předmětu sporu. Poplatek je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání vzájemné žaloby nebo námitky započtení.

2.    Dokud není Poplatek řádně zaplacen, žaloba, vzájemná žaloba nebo námitka započtení se neprojednává. Není-li Poplatek zaplacen ani dodatečně na základě písemné výzvy ve  lhůtě, kterou Rozhodce k tomu účelu určí, řízení se zastaví. Na tuto skutečnost musí být žalobce, popř. žalovaný ve výzvě upozorněn.

3.    Rozhodce může určit, že Poplatek či Expresní příplatek bude zaplacen po skončení Řízení tou ze Stran, která neměla ve věci úspěch.

4.    Výše Poplatku se stanoví podle hodnoty sporu dle sazebníku uvedeného v § 10.

5.    Poplatek se vypočítává zpravidla v měně, v níž je vyjádřena hodnota sporu. Jestliže jsou žalobní nároky uplatněny v různých měnách, určí se zpravidla jedna měna pro Poplatek, který má být zaplacen.

6.    Subjekt se sídlem na území České republiky platí Poplatek v českých korunách po případném provedení příslušného přepočtu. Zahraniční subjekty platí ve volně směnitelné měně podle kurzovního lístku ČNB (kurz devizy střed).

§ 3
Vrácení Poplatku při námitce nepříslušnosti

V případě, že Strana vznese námitku nepříslušnosti, které bude vyhověno, bude žalobci vráceno 50 % Poplatku, který zaplatil.

§ 4
Poplatek při vzájemné žalobě a námitce započtení

1.    Při podání vzájemné žaloby je žalovaná Strana povinna zaplatit Poplatek ve stejné výši, jako kdyby uplatněný nárok uplatnila žalobou hlavní.

2.    Při uplatnění námitky započtení je žalovaná Strana povinna zaplatit Poplatek ve výši 50 % poplatku, který byla povinna zaplatit, kdyby nárok námitkou uplatněný uplatnila žalobou.

§ 5
Zvláštní náklady

1.    Zvláštní náklady slouží ke krytí nákladů vznikajících při projednávání konkrétních sporů. Zvláštními náklady jsou také hotové výdaje Rozhodce vynaložené na cestovné, nocležné, stravné atd. Ke krytí těchto nákladů jsou Strany zpravidla povinny složit přiměřenou zálohu ve lhůtě stanovené Rozhodcem. Tato povinnost může být uložena i jedné Straně, dala-li k vzniku těchto zvláštních nákladů podnět. V případě nutnosti lze i v průběhu řízení požádat Strany o zvýšení zálohy. Dokud tyto zálohy nebudou složeny, nemusí projednávání sporu pokračovat.

2.    O zvláštních nákladech se s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení. V případě, že Rozhodce nerozhodne v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení o náhradě vlastních hotových výdajů, je povinen vrátit Stranám poskytnuté zálohy.

§ 6
Vlastní náklady

Každá Strana nese ve sporu sama své vlastní náklady, které jí vznikly, včetně odměny svého právního zástupce. Společné náklady platí Strany podle poměru účastenství na věci a na řízení podle pravidel stanovených Jednacím řádem a těmito Pravidly o nákladech rozhodčího řízení.

§ 7
Úhrada a splatnost Poplatků

1.    Poplatek je splatný při podání žaloby, vzájemné žaloby nebo uplatnění námitky započtení. Expresní příplatek je splatný spolu s Poplatkem za podání žaloby, v níž se žalobce domáhá expresního vyřízení věci.

2.    Poplatek a Expresní příplatek se platí na účet rozhodce JUDr. Pavla Lišky, č. ú. 2500525224/2010, vedený u FIO banky, výjimečně hotově. Platba Poplatků se identifikuje variabilním symbolem, který před platbou Rozhodce plátci Poplatku na jeho výzvu sdělí. Platby Poplatků na každou věc, která je předmětem rozhodčího řízení, se provádí samostatnou platbou.

3.    Poplatky se pokládají za zaplacené okamžikem připsání na účet uvedený v odstavci 2, popř. jeho hotovostním uhrazením.

§ 8
Vrácení Poplatku při zpětvzetí žaloby

1.    Vezme-li žalobce již podanou žalobu zpět dříve, než Rozhodce začne spor věcně projednávat, bude mu vrácen Poplatek, případně Expresní příplatek. Pokud tak učiní až poté, co Rozhodce začne spor věcně projednávat avšak dříve, než Rozhodce vydá v projednávané věci rozhodčí nález, nejpozději však do jednoho měsíce od podání žaloby, bude mu vrácena polovina zaplaceného Poplatku, pokud tento činil víc než 20.000 Kč; to však neplatí v případě Expresního řízení.

2.    O vrácení Poplatku, popř. Expresního příplatku podle odst. 1 rozhoduje Rozhodce.

3.    Odst. 1 a 2 se použijí i na zpětvzetí vzájemné žaloby.

4.    Strana nemá nárok na vrácení zálohy na zvláštní náklady, pokud již došlo k provedení důkazů, vyplacení znalečného, nebo k dalším činnostem a úkonům v souvislosti s projednáváním sporu, na které byla záloha poskytnuta.

§ 9
Expresní řízení

1.    V souladu s Jednacím řádem se koná Expresní řízení s vydáním rozhodčího nálezu do 1 měsíce od řádného podání žaloby.

2.    V případě, že rozhodčí nález nebyl vydán ve lhůtě uvedené v odst.1, Expresní příplatek se žalobci vrátí.

§ 10
Sazebník Poplatků

1.    Základem pro výpočet Poplatku je cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou, není-li dále či ve smlouvě stanoveno jinak (dále jen „Základ poplatku“).

2.    V případě Základu poplatku do výše 1.000.000 Kč činí Poplatek 5 % Základu poplatku, nejméně však 6.000 Kč.

3.    V případě Základu poplatku převyšujícího 1.000.000 Kč činí Poplatek 40.000 Kč + 3 % z částky Základu poplatku převyšující 1.000.000 Kč a to až do výše Základu poplatku 10.000.000 Kč.

4.    V případě Základu poplatku převyšujícího 10.000.000 Kč činí Poplatek 310.000 Kč + 2 % z částky Základu poplatku převyšující 10.000.000 Kč, maximálně však 750.000 Kč

5.    Expresní příplatek za urychlené řízení činí 50 % Poplatku.

6.    Je-li předmětem Řízení opětující se plnění, je Základem poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo na dobu delší než 8 let, považuje se za Základ poplatku osminásobek ceny ročního plnění.

7.    Nelze-li stanovit Základ poplatku podle předchozích odstavců, činí Poplatek 30.000 Kč.

8.    Je-li v žalobě uplatněno více peněžitých plnění, je Základem poplatku jejich součet a to včetně příslušenství, pokud je jeho výše vyčíslitelná.

9.    Základ poplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

10.    Rozšíří-li se po podání žaloby předmět poplatného úkonu, je žalující strana povinna doplatit Poplatek.

11.    Součástí všech poplatků je i DPH v zákonné výši, která se k Poplatku vypočítaném dle odst. 2 připočítává.

§ 11
Účinnost pravidel


Tento kancelářský řád nabývá účinnosti dne 11. 12. 2013.