Rozhodčí kancelář

Rozhodčí kancelář

Jednací řád pro vedení rozhodčího řízení

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

1.    Rozhodčí kancelář rozhodce JUDr. Pavla Lišky, (dále jen „Rozhodce“) zabezpečuje zejména organizačně, ekonomicky a technicky činnost při rozhodování majetkových sporů dle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

2.    Rozhodce zajišťuje rozhodování sporů pouze pro strany sporu, z nichž alespoň s jednou uzavře Smlouvu o zajišťování služeb rozhodců (dále jen „Strana“). Výjimečně může Rozhodce rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla či o výjimce z kteréhokoliv jiného pravidla obsaženého v Interní dokumentaci.

 

3.    Rozhodce schválil tento jednací řád (dále jen „Jednací řád“), jímž se bude řídit on a Strany.

§ 2

1.    Jednací řád upravuje postup v rozhodčím řízení vedeném Rozhodcem (dále jen „Řízení“) tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů Stran.

2.    Rozhodci rozhodují majetkové spory, jestliže je jejich pravomoc pro daný spor založena:


a.    platnou rozhodčí smlouvou nebo rozhodčí doložkou (ust. § 2 a 3 Zákona o rozhodčím řízení),
b.    písemnými projevy Stran v již zahájeném rozhodčím řízení, ze kterých je patrná nepochybná vůle podřídit se pravomoci Rozhodce.

3.    Řízení podle Jednacího řádu je jednoinstanční, nedohodnou-li se Strany jinak.

4.    Řízení podle Jednacího řádu je neveřejné, nedohodnou-li se Strany jinak.

5.    Řízení podle Jednacího řádu je písemné, nedohodnou-li se Strany jinak.

ČÁST DRUHÁ
ŘÍZENÍ

Hlava I.
Obecná ustanovení
§ 3
Jednací místo

1.    Jednací místo je v místě určeném Rozhodcem. Pokud Rozhodce toto místo neurčí, je toto místo v sídle rozhodce. Jestliže by tím byla podstatně zasažena práva Stran, může být spor rozhodnut i na jiném vhodném místě.
2.    Na základě dohody Stran lze jednání konat na jiném místě České republiky nebo i v zahraničí.

§ 4
Předkládání písemností

1.    Veškeré písemnosti týkající se rozhodčího řízení jsou Strany povinny předložit v takovém počtu, aby každá ze Stran a Rozhodce obdrželi po jednom vyhotovení.
2.    Písemnosti, s výjimkou písemných důkazů, se předkládají v češtině nebo v jazyce kontraktu nebo v jazyce, ve kterém Strany mezi sebou korespondovaly. Rozhodce je oprávněn podle vlastní úvahy nebo na návrh některé ze Stran vyžádat od Strany, která písemnost předložila, překlad do češtiny nebo zajistit takový překlad na její náklad.

§ 5
Jazyk řízení

1.    Řízení se koná a rozhodnutí se vydává v češtině. Tlumočení do cizího jazyka je možné zajistit na žádost některé ze Stran. Rozhodce na takovou žádost Stran a na jejich účet zabezpečí službu tlumočníka, případně obstará také překlad rozhodnutí, jakož i jiných písemností.
2.    Se souhlasem Stran je Rozhodce oprávněn podle potřeby konat jednání, popřípadě i vynést rozhodnutí v jiném jazyce.
3.    Pro účel rozhodčího řízení se považují za rovnocenné český a slovenský jazyk.

§ 6
Rozhodné právo


1.    V rozhodčím řízení se řeší spory podle příslušných hmotných norem českého práva, pokud se Strany platně nedohodnou jinak.
2.    Rozhodce je oprávněn rozhodnout spor podle zásad spravedlnosti, avšak jen tehdy, pokud si to Strany sjednaly do zahájení řízení.

§ 7
Úkony Stran

Podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů. Podání se zasílají na adresu Rozhodce.

§ 8
Doručování

1.    Písemnosti se v průběhu Řízení zasílají Stranám, a to na některou z adres uvedených v žalobě (§ 12 odst. 1, písm. a ), b) Jednacího řádu. Za adresu pro účely doručování se považuje též elektronická adresa.
2.    Má-li Strana zástupce s procesní plnou mocí, doručuje se pouze tomuto zástupci. Pokud má Strana v řízení něco vykonat osobně, doručuje se písemnost i jí.
3.    Jestliže Strana po zahájení řízení změnila adresu, aniž to oznámila písemně Rozhodci, je doručení platně provedeno odesláním písemností způsobem uvedeným v odst. 1.
4.    Rozhodce není vázán dohodami stran smluvního vztahu, ve kterých pro případné řešení sporů z tohoto vztahu vzniklých, sjednávají pravomoc Rozhodce, a kterými mezi sebou sjednávají pravidla o vzájemném informování o změně adres pro doručování. K těmto ujednáním Rozhodce však může přihlédnout.
5.    Žaloby, vyjádření k žalobám, předvolání a rozhodnutí se zasílají doporučeným dopisem s dodejkou (doručenkou) do vlastních rukou dle podmínek držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů.
Při doručování Straně, která nebyla držitelem poštovní licence zastižena, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, platí, že nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. To platí i v případech, kdy se Strana v místě doručení nezdržuje, ale změnu adresy neoznámila, pokud z rozhodčí doložky nevyplývá něco jiného nebo tak nemohla učinit z důvodů, které sama nezapříčinila. Pokud držitel poštovní licence zásilku z těchto důvodů vrátí, aniž by zásilka byla uložena, považuje se za den doručení den vrácení této zásilky.
6.    Ostatní písemnosti mohou být doručeny doporučeným nebo obyčejným dopisem, kromě toho také telegraficky, telefaxem a prostřednictvím elektronické pošty (veřejné datové sítě).
7.    Kterákoliv z výše uvedených písemností může být doručena rovněž prostřednictvím pověřené osoby (např. kurýr), která zajistí potvrzení převzetí písemnosti, popř. odmítnutí jejího převzetí nebo jiné okolnosti, důležité pro doručení.
8.    Všechny písemnosti se považují za doručené, byly-li doručovány podle odst. 1 až 4, a to i tehdy, jestliže adresát písemnost odepřel převzít.
9.    Jestliže se nepodařilo doručit písemnost na poslední známou adresu Strany, která nezvolila ani právního zástupce ani zmocněnce k přijímání písemností, aniž platí fikce doručení dle předchozího odstavce, rozhodce jí ustanoví opatrovníka. Správce rovněž zabezpečuje styk s orgány státní správy v souvislosti se součinností při doručování.

§ 9
Navrácení úkonu

Jestliže se některá ze Stran až do rozhodnutí ve věci nemohla z vážných důvodů řízení zcela nebo zčásti zúčastnit, nebo jestliže zmeškala bez své viny některý úkon potřebný k uplatnění nebo bránění svého práva, učiní Rozhodce k návrhu této Strany přiměřená opatření, aby mohla to, co zameškala, vykonat dodatečně.

§ 10
Zajištění důkazů a předběžná opatření

1.    Po podání žaloby, avšak před vydáním rozhodnutí ve věci samé, může Rozhodce v naléhavých případech na žádost Strany zajistit důkaz a k tomu účelu stanovit jednoho nebo i více znalců, anebo učinit jiné vhodné opatření.
2.    Ukáže-li se v průběhu rozhodčího řízení nebo i před jeho zahájením, že by mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může kterákoliv ze Stran požádat příslušný soud o nařízení předběžného opatření. O podání takového návrhu je Strana povinna uvědomit Rozhodce.

Hlava II.
Zahájení řízení

§ 11
Podání žaloby

1.    Rozhodčí řízení se zahajuje doručením žaloby s náležitostmi dle § 12 Jednacího řádu. Podmínkou pro projednání žaloby je zaplacení poplatku za rozhodčí řízení podle Pravidel o nákladech rozhodčího řízení.
2.    Nebylo-li v rozhodčí smlouvě Stranami dohodnuto jinak, považuje se za datum podání žaloby den, kdy byla žaloba doručena Rozhodci.

§ 12
Obsah žaloby

1.    V žalobě musí být uvedeny tyto údaje:
a.    identifikace Stran s uvedením jména, příjmení, obchodní firmy, IČ (příp. r.č.), sídla, statutárních zástupců, příp. právních zástupců;
b.    adresy Stran pro doručování včetně případných elektronických adres;
c.    cena předmětu sporu;
d.    vylíčení skutkového, případně právního stavu věci, na kterém žalobce zakládá své žalobní nároky;
e.    označení důkazních prostředků, jimiž žalobce své žalobní nároky prokazuje, jsou-li navrhovány důkazy listinami, které má žalobce v držení, připojí k žalobě jejich originál případně ověřenou kopii;
f.    čeho se žalobce domáhá (žalobní nárok);
g.    datum sepsání žaloby;
h.    elektronický podpis žalobce podle zvláštního právního předpisu, je-li žaloba podávána elektronicky;
i.    odkaz na právní skutečnost zakládající pravomoc Rozhodce (§ 2 odst. 2 Jednacího řádu);
j.    žádost o expresní vyřízení věci, pokud se ho žalobce domáhá.
2.    K žalobě musí být připojeny:
a.    doklad o právní subjektivitě žalobce ne starší než 3 měsíce;
b.    plnou moc právního zástupce, pokud je žalobce zastoupen;
c.    doklad o zaplacení poplatku za řízení nebo jeho poměrné části, rozhodne-li tak Rozhodce.
Žalobce podávající více žalob může s Rozhodcem dohodnout jiný způsob prokazování právní subjektivity a/nebo jiný způsob prokázání zaplacení poplatku nebo jeho poměrné části, rozhodne-li tak Rozhodce.

§ 13
Odstranění vad žaloby

1.    Pokud žaloba neobsahuje náležitosti stanovené Jednacím řádem § 12 odst. 1, 2 (žaloba není řádně podána), vyzve Rozhodce žalobce písemně, aby zjištěné vady odstranil ve lhůtě, kterou k tomuto účelu určí. Do odstranění uvedených vad se žaloba věcně neprojednává a neběží lhůty pro vydání rozhodnutí
2.    Jestliže ve lhůtě k tomu podle předchozího odstavce určené nebudou nedostatky žaloby odstraněny, Rozhodce řízení usnesením zastaví. Na tento následek musí být žalobce ve výzvě podle předchozího odstavce upozorněn.

§ 14
Přerušení řízení

Projednávání sporu může být na základě žádosti Stran nebo z podnětu Rozhodce z vážného důvodu na určitou dobu přerušeno. O přerušení řízení rozhoduje Rozhodce usnesením. Po uplynutí doby, na kterou bylo řízení přerušeno, se v řízení pokračuje, pokud nebylo rozhodnuto o jejím prodloužení.

Hlava III.
Příprava projednání sporu

§ 15
Rozhodci

1.    Spory podle tohoto Jednacího řádu projednává a rozhoduje jediný Rozhodce, nedohodnou-li se Strany jinak. V takovém případě se použijí zvláštní ustanovení Jednacího řádu, přičemž ustanovení o rozhodování jediného Rozhodce platí přiměřeně.

§ 16
Vyjádření k žalobě

1.    Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle kopii žaloby s příslušnými písemnostmi.
2.    Současně Rozhodce vyzve žalovaného, aby k ní do 10 pracovních dnů od doručení žaloby předložil své písemné vyjádření podložené důkazy, jichž se žalovaný dovolává.
3.    V případě, že tak žalovaný neučiní, považují se skutečnosti uvedené v žalobě za nesporné.

§ 17
Vyloučení Rozhodce, znalce a tlumočníka

1.    Každý z účastníků je oprávněn uplatnit námitku podjatosti Rozhodce.
2.    O vyloučení Rozhodce z důvodu podjatosti rozhoduje na základě uplatněné námitky Rozhodčí kancelář.
3.    Rozhodce je povinen bez odkladu oznámit Stranám a Rozhodčí kanceláři všechny okolnosti, které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti a pro něž by byl jako Rozhodce vyloučen.
4.    Bude-li námitce podjatosti vyhověno, bude Rozhodčí kanceláří neprodleně jmenován nový Rozhodce. Stejným způsobem bude postupováno v případě, že Rozhodce oznámí skutečnosti uvedené v odst. 3.
5.    Ustanovení odst. 1 až 4 se vztahuje přiměřeně též na znalce a tlumočníky.

§ 18
Rozhodování o pravomoci

1.    Rozhodce je oprávněn rozhodovat o své pravomoci. Dospěje-li k závěru, že jeho pravomoc k rozhodnutí není dána, rozhodne usnesením o zastavení řízení.
2.    Námitky nedostatku pravomoci zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, může Strana vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícím se věci samé.

§ 19
Příprava projednávání sporu

Rozhodce učiní veškerá opatření potřebná k rychlému a hospodárnému projednání a rozhodnutí sporu. Shledá-li to nutným, je oprávněn si vyžádat od Stran písemná stanoviska, důkazy a další písemnosti a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu.

Hlava IV.
Projednání sporu

§ 20
Způsob rozhodování sporu

1.    Rozhodce rozhoduje spor bez ústního jednání na základě předložených písemností, nedohodnou-li se Strany jinak.
2.    Ústní jednání se koná tehdy, pokud to Rozhodce považuje za potřebné k řádnému posouzení věci.
3.    O čase a místě konání ústního jednání vyrozumí Rozhodce Strany předvoláním, které jim bude zasláno s takovým předstihem, aby každá ze Stran měla k dispozici lhůtu nejméně 7 dnů na přípravu jednání a na cestu k ústnímu jednání. Se souhlasem Stran může být tato lhůta kratší.
4.    Průběh ústního jednání bude zachycen v protokole o jednání, který podepisuje Rozhodce. Protokol o jednání sepisuje osoba určená Rozhodcem.

§ 21
Vzájemná žaloba a námitka započtení

1.    Do rozhodnutí ve věci samé je žalovaný oprávněn v již zahájeném rozhodčím řízení uplatnit svůj vzájemný nárok vůči Straně žalující:
a.    vzájemnou žalobou v případě uplatnění vyššího nároku, než který byl uplatněn žalobou; nebo
b.    námitkou započtení v případě uplatnění nároku nižšího nebo stejné výše, než který byl uplatněn žalobou.
2.    Jestliže žalovaný způsobí průtahy v rozhodčím řízení neodůvodněně opožděným podáním vzájemné žaloby nebo vznesením námitky započtení, může mu být uložena náhrada zvýšených nákladů, které tím vznikly, jakož i náhrada zvýšených výloh druhé Strany s tím spojených. Za opožděné podání vzájemné žaloby nebo vznesení námitky započtením se zejména považuje podání, které je zasláno po lhůtě určené Rozhodcem k vyjádření žalovanému.
3.    Na vzájemnou žalobu a námitku započtení se přiměřeně vztahují ustanovení upravující náležitosti žaloby.

§ 22
Pokus o smír

1.    Rozhodce je podle okolností případu oprávněn vyzvat v každém stadiu řízení Strany k uzavření smíru a uvést návrhy, doporučení a podněty, které podle jeho názoru mohou přispět k jeho uzavření.
2.    Jestliže v průběhu řízení Strany ukončí spor uzavřením smíru a požádají o to, vydá Rozhodce smír formou rozhodčího nálezu. Obsahem takového nálezu bude dohoda Stran o předmětu sporu, neodporuje-li obsah smíru právním předpisům.

§ 23
Dokazování

1.    Strany jsou povinny označit důkazy k prokazování svých tvrzení. Za důkaz přitom může sloužit vše, čím lze prokázat skutková tvrzení.
2.    Rozhodce je oprávněn vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení Stran.
3.    Není třeba prokazovat skutečnosti obecně známé, jakož i právní předpisy uveřejněné ve Sbírce zákonů České republiky.
4.    Rozhodce rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.
5.    Listinné důkazy předkládá Strana v originálech, úředně ověřené kopii nebo prosté kopii, považuje-li to Rozhodce za dostačující. Rozhodce je oprávněn po předložení důkazu v originále nebo úředně ověřené kopii založit do spisu neověřenou kopii listinného důkazu.
6.    Rozhodce může rozhodnout o tom, že bude vyslechnut svědek a o způsobu jeho výslechu.

§ 24
Hodnocení důkazů

1.    Rozhodce hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti.
2.    Listiny vydané státními orgány České republiky v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.

Hlava V.
Skončení řízení

§ 25
Rozhodnutí

1.    Řízení se podle tohoto Jednacího řádu končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesení (dále též „Rozhodnutí“). Rozhodnutí se vydává zpravidla do 2 měsíců od řádného podání žaloby. Při expresním řízení se Rozhodnutí vydá do 1 měsíce od řádného podání žaloby.
2.    Jestliže dojde před vydáním Rozhodnutí ke změně žaloby, běží nová dvouměsíční lhůta (jednoměsíční při expresním řízení) od doručení změny žaloby a doplnění případných náležitostí dle § 12. To však neplatí, pokud změna žaloby spočívá jen v omezení žalobního návrhu.

§ 26
Vydání rozhodčího nálezu

1.    Rozhodčím nálezem se rozhoduje o věci samé.
2.    Rozhodce rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu věci. Pro rozhodčí nález je rozhodující stav věci v době jeho vydání.
3.    Rozhodčí nález obsahuje údaje uvedené v § 27. Součástí výroku rozhodčího nálezu je rozhodnutí o věci samé a rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů řízení. Z odůvodnění musí být patrno, jaké důkazy Rozhodce provedl, jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, které skutečnosti vzal za prokázané a které nikoliv a o která skutková zjištění své rozhodnutí opřel. Rovněž musí z odůvodnění vyplývat, proč nebyly provedeny další důkazy. Z odůvodnění musí být patrno, podle kterých zákonných ustanovení Rozhodce rozhodoval. Jestliže Rozhodce ve věci rozhodoval podle zásad spravedlnosti (§ 6 odst. 2 Jednacího řádu), musí být rovněž tato skutečnost uvedena v odůvodnění.
4.    Výrok rozhodčího nálezu na peněžité plnění může být vyjádřen v cizí měně, vyžadují-li to okolnosti případu a neodporuje-li to právním předpisům.
5.    Jestliže se ve výroku rozhodčího nálezu ukládá povinnost k plnění, je lhůta k plnění 3 dny od právní moci rozhodnutí, pokud Rozhodce nestanoví lhůtu jinou.
6.    Je-li dostatečně objasněna jenom část projednávaného předmětu sporu, je Rozhodce oprávněn rozhodnout částečným rozhodčím nálezem s tím, že v ostatních částech bude pokračováno v řízení a o nich rozhodnuto samostatně.
7.    Je-li sporný nárok, jak co do důvodu, tak co do výše, je Rozhodce oprávněn nejprve rozhodnout o důvodu tohoto nároku, a to mezitímním rozhodčím nálezem a teprve poté, je-li to třeba, pokračovat v řízení o výši nároku.
8.    Ustanovení o rozhodčím nálezu platí i pro částečný a mezitímní rozhodčí nález.
9.    Rozhodčí nález musí být doručen Stranám v souladu s Interní dokumentací.

§ 27
Obsah rozhodčího nálezu

Rozhodčí nález obsahuje zejména tyto údaje:
a.    jméno Rozhodce,
b.    datum vydání,
c.    označení Stran, dalších účastníků Řízení a jejich zástupců,
d.    předmět sporu,
e.    výrok zahrnující také rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů řízení,
f.    odůvodnění,
g.    poučení o vykonatelnosti,
h.    podpis Rozhodce.
Odůvodnění podle §27 odst. f není nutné v případě sporu, kdy Základ poplatku nepřesahuje 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

§ 28
Doplnění a oprava rozhodčího nálezu

1.    Na žádost Strany podanou do patnácti (15) dnů od doručení rozhodčího nálezu této Straně je Rozhodce oprávněn vydat doplňující rozhodčí nález, jestliže se ukáže, že rozhodčím nálezem nebylo rozhodnuto o všech žalobou uplatněných nárocích Stran. Na doplňující rozhodčí nález se jinak použijí všechna ustanovení Jednacího řádu o rozhodčím nálezu.
2.    Chyby v psaní nebo počtech a jiné zřejmé nesprávnosti, které se vyskytnou v rozhodčím nálezu, opraví Rozhodce kdykoliv na žádost kterékoliv Strany nebo i z vlastního podnětu a opravené vyhotovení rozhodčího nálezu zašle neprodleně Stranám.

§ 29
Vykonatelnost rozhodčího nálezu

1.    Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí. Po nabytí právní moci a vykonatelnosti opatří na požádání Strany Rozhodce doložkou právní moci a vykonatelnosti.
2.    Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Nestane-li se tak, podléhá rozhodčí nález nucenému výkonu rozhodnutí (exekuci) v souladu s příslušným právním řádem.

§ 30
Zastavení řízení bez vydání rozhodčího nálezu

1.    Není-li ve sporu vydán rozhodčí nález, rozhodne Rozhodce usnesením.
2.    Usnesení o zastavení řízení se vydává zejména:
a.    v případech, kdy žaloba byla za Řízení žalobcem vzata zpět,
b.    v případě, že žalobce neuhradí poplatek dle Pravidel o nákladech rozhodčího řízení,
c.    dohodnou-li se Strany na ukončení sporu, aniž by požádali Rozhodce o vydání uzavřeného smíru rozhodčím nálezem podle ust. § 22 odst. 2 Jednacího řádu,
d.    jestliže dospěje Rozhodce k závěru, že jeho pravomoc k rozhodnutí není dána,
e.    neodstraní-li žalobce vady dle §13 Jednacího řádu.
3.    V případě, že dojde pouze k částečnému zpětvzetí žalobního návrhu ve smyslu ustanovení § 25, odst. 2, nevydává Rozhodce usnesení, jímž toto částečné zpětvzetí připouští.
4.    Pro vydání usnesení Rozhodce platí přiměřeně ustanovení pro vydání rozhodčího nálezu.

§ 31
Rozhodnutí o nákladech rozhodčího řízení

1.    Náklady Řízení budou Rozhodcem stanoveny podle Pravidel o nákladech rozhodčího řízení. Způsob určení náhrady nákladů Řízení může vyplývat i ze znění rozhodčí doložky.
2.    Straně, která měla ve věci plný úspěch, případně měla-li neúspěch pouze v nepatrné části, přizná Rozhodce náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti Straně, která ve věci úspěch neměla.
3.    Měla-li Strana úspěch ve věci jen částečný, Rozhodce náhradu nákladů poměrně rozdělí, případně rozhodne, že žádná ze Stran nemá na náhradu nákladů řízení právo.
4.    Strana, která neměla úspěch ve věci, má právo na náhradu nákladů Řízení, jestliže svým jednáním nezavdala příčinu k podání žaloby.
5.    Rozhodce přizná náhradu nákladů Řízení dle zásad předchozích odstavců a to subjektu, který tyto náklady vynaložil, jestliže nebyly Stranami zálohovány.
6.    Jsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí Rozhodce výjimečně náhradu nákladů Řízení zcela nebo zčásti přiznat.

ČÁST TŘETÍ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 32
Společná ustanovení

1.    Otázky Řízení, které nejsou upraveny v tomto Jednacím řádu, se řídí ustanovením Zákona. Nestanoví-li Zákon nebo tento Jednací řád jinak, užijí se na Řízení přiměřeně též ustanovení občanského soudního řádu.
2.    Přílohou a nedílnou součástí tohoto Jednacího řádu jsou Pravidla o nákladech rozhodčího řízení.

§ 33
Účinnost

Tento kancelářský řád nabývá účinnosti dne 11. 12. 2013.